Praktische werking

Wat bieden wij?

 • Financiële ondersteuning: budgetbeheer, preventieve schuldhulpverlening,  opstellen van afbetalingsplannen, aanleren juist bestedingspatroon…
 • Administratieve ondersteuning: aanleggen van overzichtelijke administratieve map, verduidelijken van binnenkomende post…
 • Emotionele ondersteuning: doorbreken eenzaamheid, een luisterend oor bieden, bijbrengen van structuur en regelmaat in het dagelijks leven, samen zoeken naar dag bezigheid….
 • Pedagogische ondersteuning: aanreiken van handvatten betreffende opvoeding
 • Juridische ondersteuning
 • Ondersteuning in het huishouden: bijbrengen van het belang van orde en netheid in en rond de woning, opstellen van dag- en weekschema’s, aanleren van het belang van persoonlijke hygiëne…
 • Ondersteuning bieden in de dagelijkse beslommeringen
 • Samenwerking met vakantieparticipatie
 • Functioneren als as binnen de context en andere actoren

Aanvraagprocedure

Er wordt telefonisch/per e-mail contact opgenomen met de directie.  Hier wordt heel kort een situatieschets gemeld.  Onmiddellijk hebben we een kijk op de hulpvraag/gekende problematieken/regio.  Onze thuisbegeleiders hebben elk een eigen afgebakende zorgregio.
De directie kan dan inschatten of het haalbaar is of niet en wanneer er een opstart mogelijk zou kunnen zijn.  Dit wordt dan onmiddellijk gemeld aan de desbetreffende instantie.  Iedereen kan bij Tarag een hulpvraag stellen.
Wanneer het een aanvraag betreft die valt binnen onze doelgroep kan ze genoteerd worden op onze geijkte wachtlijst.
Op de wachtlijst worden de contactgegevens voor desbetreffende cliënt en van de doorverwijzende instantie genoteerd. (adres, naam, telefoonnummer)
Er wordt dan duidelijk afgesproken dat wanneer de begeleiding kan worden opgestart zowel het gezin als de doorverwijzende instantie telefonisch op de hoogte wordt gebracht.  Dit om dan concreet een eerste huisbezoek/intake te plannen met of zonder de verwijzende instantie.

Intake

Wanneer betrokkene kan opgestart worden neemt de teamverantwoordelijke of individuele thuisbegeleider telefonisch contact op met de cliënt en met de verwijzende instantie.  Hier wordt dan een datum afgesproken die voor alle partijen haalbaar is.  De individuele thuisbegeleider die het gezin/cliënt in de toekomst gaat begeleiden gaat op huisbezoek.  De begeleider die de hulpvraag heeft gesteld mag indien het gezin/cliënt het nodig acht of zich dan veiliger voelt aanwezig zijn.  De individuele begeleider heeft het aanmeldingsverslag bij en het adreskaartje.  Dit laatste is bedoeld om achter te laten bij het gezin.

Verslaggeving

 • Aanmeldingsverslag

Dit verslag wordt gemaakt tijdens het eerste huisbezoek.  De thuisbegeleider probeert dit zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen.  Hij/zij stelt vaak vragen naar verduidelijking met een steeds open, respectvolle houding.
Het aanmeldingsverslag omvat volgende informatie:

 1. Administratieve gegevens
 2. Sociaal netwerk
 3. Hulpvraag/noden/problematieken
 4. Gezinsgegevens
 5. Verleden
 6. Pedagogisch handelen

Vaak merken we dat dit niet volledig is ingevuld.  Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  • Nog geen vertrouwensrelatie
  • Luidruchtig, kinderen aanwezig
  • Ongeïnteresseerde houding
  • Angst om wat de hulpverlener van hun verhaal gaat denken…..

Dit verslag wordt vervolgens opgestuurd naar de verwijzende instantie zodoende om een zo duidelijke mogelijk beeld te geven van de gemaakte afspraken tijdens het huisbezoek.

 • Handelingsplan

Dit verslag bestaat vooral uit een uitschrijving van het aanmeldingsverslag.  Hier wordt de hoofddoelstelling op lange termijn en de begeleidingsdoelstellingen op korte termijn beschreven.  Dit verslag wordt één maand na het aanmeldingsverslag naar de verwijzende instantie verstuurd.

  • Financiën
  • Administratie
  • Daginvulling
  • Huishouden/huisvesting
  • Gezinsaspecten
  • Pedagogisch handelen
 • Tussentijdse evaluatie

Deze verslaggeving omvat dezelfde begeleidingsaspecten als het handelingsplan maar hier worden de ondernomen acties uitgeschreven, al dan niet bereikt.
In de tussentijdse evaluatie is er ook ruimte om doelstellingen bij te sturen.  In deze verslaggeving proberen we zo een objectief mogelijke beeld te schetsen van betrokkenen.
Het eerste verslag wordt na twee maanden opgestuurd naar de verwijzende instantie.  Daarna gebeurt de verslaggeving viermaandelijks.

 • Einde begeleiding

Dit verslag wordt opgemaakt en verstuurd onmiddellijk na de stopzetting van de begeleiding.
De beslissing tot beëindiging van de begeleiding is het resultaat van overleg tussen de thuisbegeleider, het gezin/cliënt en de verwijzer.
Indien nodig wordt het gezin doorverwezen.

 • Wijziging situatie

Dit document beschrijft een eventuele wijziging bij betrokkenen (echtscheiding, verhuis…)
Deze wordt dan ook naar de verwijzende instantie verstuurd.  Uiteraard wordt deze instantie telefonisch of per é-mail op de hoogte gebracht.

 • Begeleidingskost

De begeleidingskost is vastgelegd op 2 verschillende bedragen
Bij opstart/wekelijks huisbezoek                                   € 485,00/maand
In afbouw/2 wekelijks huisbezoek                                 € 270,00/maand
Intake/verkennend gesprek                                            € 225,00

De begeleidingskost kan betaald worden via verschillende sociale partners alsook indien financieel mogelijk door de cliënt zelf.

Deze bedragen dragen natuurlijk niet onze volledige werking. Integendeel, sponsoring is absoluut noodzakelijk!!!